Fogalomtár

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

 

 

4S stratégia

Az irodalomkeresés ún. 4S piramison alapuló stratégiája. A piramis csúcsán helyezkednek el a rendszerek (systems), következő szintjén a szinopszisok (synopses), melyek áttekintések (reviews) vagy egyedi tanulmányok összefoglalásai.

 

abszolút kockázatcsökkenés

absolute risk reduction, ARR;

 

jelenléte

hiánya

beavatkozás

a

b

kontroll

c

d

táblázat jelölése alapján: ARR = a/(a+b)-c/(c+d)

lista elejére

AGREE kérdőív

Appraisal of Guidelines Research and Evaluation

 

ajánlás szintjei

Az egyes bizonyítékok szintje, a bizonyítékok mennyisége és a bizonyítékoknak az adott összefüggésben való alkalmazhatósága határozza meg a bizonyítékokon alapuló irányelv megalapozottságát, vagy más megfogalmazással az ajánlás szintjét. 4 kategóriát különböztetünk meg a legmagasabb szintűnek tekintett „A” besorolástól a legalacso­nyabb szintűnek tartott „D” besorolásig.

 

azonosítás

a PRISMA folyamatábrájának első lépése; az elektronikus adatforrásokból és a más módon fellelt közlemények számának megadása

beavatkozás hatásossága

pontos megítélésének technikai oldalát valamilyen, a gyakorlat számára jól felhasználható mutatószám megadása jelenti. Mivel a rando­mizált, kontrollált vizsgálatok döntő többsége valamilyen kórállapot megelőzését vagy gyógyítását tanulmányozza, ezért a leggyakrabban használt mutatószám annak megadása, hogy az adott kórállapot szempontjából jelentős változás bekövet­kezett-e, avagy sem.

lista elejére

besorolás titkossága

A randomizált, kontrollált vizsgálatok minősége megítélésének következő fontos eleme; korábban kettősen, manapság háromszorosan vak vizsgálat az optimális.

 

bizonyíték piramisa

A hierarchia leg­alsóbb szintjén a személyes vélemények és bizottsági állásfoglalások helyezkednek el, hiszen ezek hátterében nem feltétlenül áll tudományos igényű megfigyelés. Az eset­leírások, esetsorozatok, nem kontrollált klinikai vizsgálatok, esetkontroll-vizsgála­tok és a kohorszvizsgálatok már erősebb bizonyítékokat szolgáltathatnak, azonban ok-okozati összefüggések megerősítésére nem alkalmasak. A diagnosztikai vagy terápiás beavatkozások hatásosságának megbízható megítélését a randomizált, kontrollált vizsgálatok szolgáltathatják. A bizonyítékok hierarchiájának a csúcsán a több randomizált, kontrollált vizsgálat adatait összegző rendszerezett áttekintő köz­lemények állnak.

 

bizonyítékokon alapuló irányelvek

A bizonyítékokon alapuló irányelvek a releváns adatforrások rendszerezett össze­gyűjtésével, kritikus értékelésével és a bizonyítékok rangsorolásával kifejlesztett olyan javaslatok, melyekben az ajánlások és az azokat alátámasztó tudományos bizonyítékok között egyértelmű kapcsolat van.

 

bizonyítékokon alapuló orvoslás

Az evidence based medicine néven a nemzetközi orvosi szaknyelvben az elmúlt másfél évtizedben meghonosodott kifejezés a magyar orvosi szóhasználatban bizo­nyítékokon alapuló orvoslás formájában nyert polgárjogot. A bizonyítékokon alapu­ló orvoslás olyan interdiszciplináris tudományág, amely az alap- és klinikai tudomá­nyok, az epidemiológia, a biostatisztika és a szociológiai tudományok ötvözésén alapuló, új tudományos módszertani eszköztárat kínál a klinikai tudományos kutatómunkában felmerült kérdések megválaszolására. A legáltalánosabban hasz­nált meghatározása szerint a bizonyítékokon alapuló orvoslás „az egyedi beteggel kapcsolatos klinikai döntéshozatal olyan megközelítési módja, melynek során az orvos a legmegbízhatóbb, szisztematikusan feldolgozott tudományos bizonyítékok ismeretében, az egyéni klinikai tapasztalat felhasználásával, a beteggel konzultálva dönti el, hogy melyik lehetőség a leghatásosabb, leghatékonyabb és legmegfelelőbb az adott beteg számára”. (Muir Gray)

 

blobbogram

=forest plot; egy metaanalízis egyedi vizsgálatainak eredményét egyidejűleg ábrázoló grafikai megjelenítés

 

boolean operátorok

A Boole-algebra részét képező „és” és „vagy” operátorok, melyeket az elektronikus irodalomkeresés során ajánlott használni az orvosi tárgyszavak és egyéb kifejezések összekapcsolásakor.

 

CASP kérdőív

a CASP mozgalom (Critical Appraisal Skills Program) randomizált kontrollált vizsgálatok értékeléséhez készített kér­dőíve

lista elejére

CINAHL adatbázis

Ápolással és egészségtudományokkal kapcsolatos információkat tároló elektronikus adatbázis.

 

CONSORT irányelvek

CONSORT =„Consolidated Standards of Reporting Trials”, magyarul: a vizsgálatokról történő beszámolás összesített standardja;

ajánlott folyamatábraként is definiálják a vizsgálatba bevont minden egyes személy sorsa nyomon követésének elvárt módszerét.

DELBI-kérdőív

Deutsche Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung

lista elejére

esetkontroll-vizsgálat

Az esetsorozatok egyfajta továbbfejlesztése. Általában olyan ok-okozati összefüggést kereső vizsgálat, ami egy betegségben szenvedő csoportot (esetcsoport) hasonlít össze olyan egyének csoportjával, akik nem szenvednek az adott betegségben (kontrollcsoport). Egy vagy több tényezőt kiválasztva össze lehet hasonlítani az esetcsoport és a kontrollcsoport adatait, így információt nyerve az adott tényező az esetek és a kontrollok közötti előfordulási gyakoriságáról.

lista elejére

esetleírás

A különböző egyedi jelenségek leírásá­nak az orvostudományban használt formája.

 

esetsorozat

Több esetleírás ötvözése. Az esetsorozat olyan megfigyeléses tudományos adatgyűjtés vég­eredménye, melyben általában egy gyógyító-megelőző eljárás hatásosságáról, mel­lékhatásairól szolgáltatnak információt. Az orvostudományi közleményeknek ez a típusa igen hasznos lehet újonnan felismerésre kerülő betegségek sajátosságainak a feltérképezésekor, vagy éppen egy új gyógymód váratlan mellékhatásának a felisme­résében. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az esetek egymás mellé fűzése szinte csak véletlenszerűen eredményezhet új felismerést, az esetleírásokhoz vagy esetsorozatokhoz általában nem tartozik olyan előzetes feltételezés, amire a vizsgálat igen/nem kategóriájú információt szolgáltathatna.

háromszorosan vak követelmény

Sem a vizsgált személy, sem pedig a vizsgálatot végző egészségügyi szak­ember nem tudhat arról, hogy a vizsgált személy a vizsgálatnak a „beavatkozás”, avagy a „kontroll” ágán kap kezelést, emellett a randomizált, kont­rollált vizsgálatoknak egyre inkább standard követelményévé válik, hogy a vizsgálat teljes értékelése is előzze meg a besorolás titkosságának a felfedését.

lista elejére

hatástalanság

A hatástalanság vonala a beavatkozás és a kontrolleljárás ered­ményének megegyező voltát jelöli.

impakt faktor (hatástényező)

A tudományos folyóiratok átlagos idézettsége alapján létrehozott mutatószám. Az impakt faktort úgy számítják ki, hogy a folyóiratban a megelőző két évben publikált cikkekre az adott évben kapott idézetek számát eloszt­ják a folyóiratban a megelőző két évben megjelentetett cikkek számával. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb hatásúnak és így „értékesebbnek” tekinthető egy tudományos folyóirat.

lista elejére

IMRAD felépítés

Az angol mozaikszó az Introduction (bevezetés), Methods (módszerek), Results (eredmények) and Discussion (megbeszélés) részek egymásutániságát takarja a közleményen belül.

 

irányelv

Az irányelvek szűkebb értelemben az orvostudomány, tágabb értelemben az egész­ségtudomány kérdéseivel foglalkozó ajánlások.

 

irányelv ismertetőjegyei

Minden érintett bevonása, megbízhatóság, dokumentáltság, reprodukálhatóság, érthetőség, gyakorlati alkalmazhatóság, rendszeres frissítés

kettősen vak követelmény

Sem a vizsgált személy, sem pedig a vizsgálatot végző egészségügyi szak­ember nem tudhatott arról, hogy a vizsgált személy a vizsgálatnak a „beavatkozás”, avagy a „kontroll” ágán kap kezelést

lista elejére

kezelni szükséges betegek száma (NNT-érték)

Kifejezi, hogy hány személyben kell alkalmazni a beavatkozást ahhoz, hogy a kontroll eljárással összevetve eggyel több esetben bekövetkezzen a randomizált, kontrollált vizsgálatban kimeneteli mutatóként kiválasztott esemény. Matematikailag nem más, mint a tizedes tört formájában megadott abszolút kockázatcsökkenés reciprok értéke.

 

kimenetel

A PICO-modell negyedik eleme – Outcome

 

kiválás (vizsgálatból)

A klinikai gyakorlatban számos ok miatt kiválhatnak a vizsgálatba besorolt, a vizsgálatban egy adott pillanatig résztvevő betegek a vizsgálatból. Ezek az okok lehetnek a vizsgált beavatkozástól függetlenek, de össze is függhetnek a beavatkozással.

 

kiválasztás

a PRISMA folyamatábrájának harmadik lépése; A kiválasztás lépésének eredményeként kialakul a rendszerezett áttekintő közleménybe beválogatott adatforrások általában tízes nagyságrendű cso­portja.

 

kohorszvizsgálat

= követéses vizsgálat. Ennek a vizsgálatnak a legtisztább for­májában bizonyos hatásnak kitett csoportot és párhuzamosan az adott hatásnak ki nem tett csoportot hasonlítanak össze valamilyen kimeneteli tényező, legtöbbször egy adott betegség kialakulásának a szemszögéből.

 

konfidenciahatár

a megbízhatósági intervallum olyan, a mintából számított intervallum, amely a populáció valamely paraméterének értékét adott valószínűséggel tartalmazza. Az intervallum végpontjai a konfidenciahatárok.

 

konfidenciaszint

a megbízhatósági intervallum olyan, a mintából számított intervallum, amely a populáció valamely paraméterének értékét adott valószínűséggel tartalmazza. Az adott valószínűséget konfidenciaszintnek hívjuk.

 

megbízhatósági tartomány (konfidencia intervallum)

Olyan, a mintából számított intervallum, amely a populáció valamely paraméterének értékét adott valószínűséggel tartalmazza.

lista elejére

megfigyeléseken alapuló klinikai vizsgálatok

Olyan klinikai vizsgálat, melynek során a  vizsgálatot végzők nem avatkoznak be a megfigyelt folyamat alakulásába

 

metaanalízis

Olyan rendszerezett áttekintő közlemény, amely legalább két közlemény adatainak matematikai statisztikai módszerekkel történő egyesítéséből újabb számszerű adatokat állít elő.

orvosi tárgyszavak

Medical Subject Headings, MeSH

Meghatározott szókincsből szárma­zó kifejezések; használatuknak nagy előnye, hogy a tudományos közlemények megírásakor és későbbi szerkesztésekor általában külön gondot fordítanak a meg­felelő tárgyszavak megválasztására, ezért viszonylag nagy eséllyel számíthatunk arra, hogy a kiválasztott tárgyszavak az adott közlemény legfontosabb mondaniva­lóját tükrözik.

lista elejére

összehasonlítás

A PICO-modell harmadik eleme – Control

lista elejére

p-érték

Statisztikai próba eredménye; valószínűség

A biológiai statisztikában a p-érték az ún. első fajta hibának, azaz az igaz null­hipotézis hibás elvetésének a valószínűségét adja meg.

0≤p≤1

lista elejére

PICO-modell

Patients-Intervention-Control-Outcome

A strukturált kérdésfeltevés egy modellje, melyben a betegek (patients), a beavatkozás (intervention), az összehasonlítás (control) és a kimenetel (outcome) meghatározása történik.

 

PRISMA módszertani ajánlás

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta- Analyses;

tartalmaz egy a randomizált, kontrol­lált vizsgálatok a CONSORT 2010 irányelv alapján történő leírásában szereplőhöz hasonló folyamatábrát az információkeresés számszerű nyomon követésére

 

PubMed adatbázis

elektronikus adatbázis;a MEDLINE némiképp kiegészített változatának is tekinthető

 

QUOROM irányelv

QUality Of Reporting Of Meta-analyses

lista elejére

randomizált, kontrollált vizsgálat, RCT

A résztvevőket két csoportra osztják, az egyik csoportot kiteszik valamilyen beavatkozásnak, míg a másik csoportban nem végzik el az adott beavatkozást. Ezt követően egy meghatározott idő elteltével vizsgálják a beavatkozás következményeként kialakuló valamilyen kimenetelt. A randomizált, kontrollált vizsgálat mindig prospektív vizsgálat, hiszen a vizsgálat tervezése meg­előzte a megfigyelni kívánt eseményeket.

lista elejére

relatív kockázatcsökkenés

Relative risk reduction (RRI)

 

jelenléte

hiánya

beavatkozás

a

b

kontroll

c

d

a táblázat jelöléseivel: RRI = [a/(a+b)]/[c/(c+d)]

 

rendszerezett, áttekintő tanulmány

A tudományos közlemények rendsze­rezett, áttekintő tanulmánynak nevezett alcsoportja időrendileg először a randomi­zált, kontrollált vizsgálatok eredményeinek összegzésére alakult ki és terjedt el. A módszert azonban az elmúlt évtizedben egyre elterjedtebben alkalmazzák nemcsak randomizált, kontrollált vizsgálatok, hanem különböző megfigyelésen ala­puló tudományos vizsgálatok eredményeinek a strukturált összegzésére is.

 

retrospektív vizsgálat

Olyan vizsgálat, melynek esetében már a vizsgálat tervezése előtt lezajlottak az események, létrejöttek azok az adatok, melyek majd lehetővé teszik az összefüggés kimondását vagy elvetését.

 

SCOPUS adatbázis

Elektronikus adatbázis, amelyben viszonylag nagy számmal szerepelnek az orvostudományhoz kapcsolódó alapkutatások adatai is, illetve a viszonylag kisebb európai országok nemze­ti orvosi folyóiratai is helyet kapnak.

lista elejére

strukturálatlan kérdésfeltevés

Általánosan megfogalmazott kérdés; jellemző rá a kérdőszavak használata

 

strukturált kérdésfeltevés

Az adatforrások körének beszűkítése céljából a kérdésfelvetés minél konkrétebb formában történő megfogalmazása. A bizonyítékokon alapuló orvoslás irodalmában a „PICO”, azaz „Patients, Intervention, Control, Outcome” (beteg, beavatkozás, összehasonlítás, kimenetel) felépítésű strukturált kérdésfelvetés a legelterjedtebb.

 

szignifikancia

egy adott vonatkoztatási rendszeren belül, egy adott szempontból jelentős különbség

lista elejére

szinopszis

A 4S piramis második szintje (felülről)

összefoglaló munkák; olyan áttekintések (reviews) vagy egyedi tanulmányok (studies) összefoglalásai, melyek minőségét előzetesen értékel­ték, és tartalmát a hétköznapi gyakorlat számára érthető formában foglalták össze.

 

szintézis

Különböző adatbázisokban (pl. Cochrane Library, MEDLINE) található szisztematikus irodalmi áttekintések.

 

szisztematikus irodalomkeresés

Különböző adatbázisokban (pl. Cochrane Library, MEDLINE) található szisztematikus irodalmi áttekintések.

 

szűrés

a PRISMA folyamatábrájának második lépése; a közlemények rövid kivonatai (absztraktjai) alapján próbálják meg a szerzők meg­ítélni, hogy melyik közlemény lehet érdektelen a tárgyalni kívánt téma szemszögé­ből.

 

szürke zóna

A kivitele­zett vizsgálatoknak a sem a közölt tanulmányokban, sem pedig az azokat össze­foglaló rendszerezett átte­kintésben nem szereplő része az adatoknak a „szür­ke zónába” eső halmaza

 

tanulmányozni kívánt beavatkozás

A PICO-modell második kérdésének (Intervention) magyar elnevezése

lista elejére

társadalmi költség

A beavatkozástól remélt jótékony hatás érdekében vállalt egyéni ráfordításoktársadalmi költségkéntösszegződnek, és kiegészülnek az egyénen kívül, az egészségügyi ellátórendszerben és a társadalom más szféráiban a beavatkozással kapcsolatban jelentkező költségekkel is.

 

többszörös közlés kételye

az ismételt közléseket megakadályozni szándékozó szerkesztőségi erőfeszítések

 

tudatosság

A változások megvalósításának első lépése; az új ismeretek összegyűjtése, kritikus értékelése és az egészségügy szereplőivel való megismertetése útján válik lehetővé.

 

TUDOR-munkacsoport (mozgalom)

A Szent-Györgyi Tudományegyetemen Dr. Horváth Andrea professzorasszony irányításával létrehozott munkacsoport (TUDOR – TUDáson alapuló ORvoslás), amely Magyarországon a bizonyítékokon alapuló orvoslás gondolatkörét elkezdte terjeszteni az ezredforduló környékén.

 

változásmenedzsment

A változások megvalósításával a közgazdaságtudomány önálló fejezete, az ún. változásmenedzsment foglalkozik. A változásmenedzsment ismereteit a bizo­nyítékok gyakorlati alkalmazására adaptálva körvonalazható a folyamat 5 egymást követő lépése: a tudatosság kialakítása, a bizonyítékok elfogadtatása, az elhatározás, a kivitelezés és a megerősítés.

 

véletlenszerű besorolás (randomizálás)

Véletlenszerű besorolással elérhető, hogy a két csoportban a különböző tulajdonságok egyformán, az adott közösségre, városra, társadalomra, stb. jellemző módon szere­peljenek. Ha a vizs­gált csoportok kellően nagyok, akkor okkal feltételezhető, hogy a legfontosabb sajá­tosságaikban az alapközösség sajátosságait tükrözik. Más szavakkal: a vizsgált beavatkozás lesz az egyetlen szisztematikus különbség a két csoport között.

a lista elejére

A fenti fogalomtár Decsi Tamás - A bizonyítékokon alapuló orvoslás c. könyve alapján készült.

Német nyelvű Cochrane-fogalomtár

Angol nyelvű Cochrane-fogalomtár